LÅNEKASSEN

Beløpene fra Lånekassen gjelder for studieåret 2022/2023.

Foreldrestipend

Får du barn mens du er i utdanning, kan du i en periode få hele basisstøtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt: 

  • Hovedregelen er at du må ha opptak som elev/student i en godkjent utdanning.  
  • Hvis du får barn mindre enn 46 uker før utdanningsperioden din er over, eller innen 7 måneder etter at du har fullført en grad (primært bachelor og master), kan du fortsatt få foreldrestipend. 
  • Du må ha hatt rett til lån/stipend i de siste fire månedene før fødselen. Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med. 
  • Du må bo sammen med barnet. 
  • Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/samboer tar ut mindre enn 50 % foreldrepenger. Tar ektefelle/ samboer ut 50 - 99 % foreldrepenger, kan det gis halvt foreldrestipend.

Har både mor og far rett til foreldrestipend, kan stipendperioden deles, men foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Du søker om studielån på vanlig måte. Etter at barnet er født, sendes søknad om foreldrestipend sammen med kopi av fødselsattest til Lånekassen. Foreldrestipend gis i inntil 49 uker (3 uker før og 6 uker etter fødsel er forbeholdt mor til barnet). Foreldrestipendet gis også på sommeren Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 49 økt med fem uker for hvert barn. Ved uttak av permisjon tidligere enn 3 uker før fødselen må årsaken til dette dokumenteres. For nærmere regler om dette, se lånekassens nettsider.

Foreldrestipend ved adopsjon

Ved adopsjon er regler for foreldrestipend nesten de samme som ved fødsel, men med noen forskjeller. Du kan få foreldrestipend i 46 uker etter adopsjon.

Barnestipend

Barnestipend gis med opptil kr. 1 826 per måned for barn (under 16 år) til av hvert av de to første barna, og opptil kr. 1 188 for hvert barn flere enn to. Begge foreldrene kan få barnestipend samtidig. Det gis barnestipend bare for barn som bor sammen med deg minst 40 % av tiden.Barnestipendet blir behovsprøvd både mot din og mot ektefelle/samboer/registrert partners inntekt og formue. Bruk støttekalkulatoren på lanekassen.no for å beregne barnestipendet.

Søk om rentefritak fra Lånekassen

Selv om du er ferdig med studiene, eller ikke har rett til videre støtte fra Lånekassen, kan du ved omsorg for barn få rentefritak i en periode. Sletting av renter for hele eller deler av perioden beregnes ut fra inntekten din.

Søk om tilleggslån

Du som er student med barn under 16 år kan få ekstra lån, inntil kr 52 170 i året, avgrenset til kr 104 340 for de årene du får lån fra Lånekassen. Studenter over 30 år kan låne inntil kr 104 340 i året og opptil kr 208 680 totalt for studietiden. NB! Det er ikke mulig å kombinere disse to ulike tilleggslånene. 

NAV

Foreldrepenger

Du kan få foreldrepenger fra NAVhvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste 10 månedene før stønadstiden starter. Årsinntekten må utgjøre minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp.  Per 01.05.2022 utgjør grunnbeløpet kr. 111 477. Halvparten av grunnbeløpet utgjør kr. 55 739. Dager uten arbeid regnes med i opptjeningstiden hvis du har vært i arbeid i 4 uker sammenhengende, og tidsrommet mellom hver arbeidsdag ikke overstiger 14 dager.  Hvis du har en arbeidsavtale om fast turnus, vil dagene du ikke er i jobb regnes med i opptjeningstiden. Dette gjelder selv om du jobber sjeldnere enn hver 14. dag. 

Foreldrepengeperioden

Foreldrepengeperioden er delt i tre: mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode.

Fordelingen av foreldrepengeperiodene avhenger av hvilken rett hver av foreldrene har opparbeidet seg i forkant. Vi anbefaler deg å gå inn på NAV hvor det ligger en oversikt over hva som gjelder i din situasjon.

Det er mulig å velge flere varianter fleksibelt uttak av foreldrepenger. Det er viktig å søke i rett tid for ikke å miste rettigheter. 

Engangsstønad

Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger, kan det ytes engangsstønad med kr. 90 300  per 1.1.2021. Stønaden er skattefri, og du kan søke om å få den utbetalt etter 22. svangerskapsuke. Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad.

Barnetrygd

Du kan få barnetrygd når du har barn under 18 år som bor hos deg i Norge. Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født og frem til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygd utbetales pr 1. januar 2022 med kr. 1 676 per måned per barn under 6 år og kr 1 054 pr barn over 6 år. Egen søknad er ikke nødvendig.  Hvis barnet er født i Norge, går det automatisk melding fra Folkeregisteret til NAV.

Rett til kontantstøtte

For å ha rett til kontantstøtte må barnet ditt være mellom ett og to år og ikke gå i fulltids barnehage med offentlig tilskudd. Har du deltidsplass i barnehage, kan det gis gradert kontantstøtte ut fra antall timer barnet går i barnehagen. Ved 33 timer eller mer i uken bortfaller kontantstøtten. Beløpet (for full sats) er pr 1. juli. 2020 kr. 7 500 for barn i alderen 13 mnd. til 23 mnd. Maksimal støtteperiode er 11 måneder. Som hovedregel må du ha hatt minst 5 års medlemskap i folketrygden for å kunne få kontantstøtte, og både du og barnet må bo i Norge. Kontantstøtten gis per barn, og er den samme enten barnet bor sammen med en eller begge foreldre. 

For mer utfyllende informasjon om NAV-ytelsene, gå inn på NAVs nettside eller NAV foreldrepenger på Facebook. På nettsiden kan du også finne informasjon via chat eller du kan kontakte informasjonstelefonen på tlf. 55 55 33 33.

Andre offentlige stønader

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som har lave inntekter og høye boutgifter. På nettsiden til Husbanken finner du informasjon om ordningen samt en bostøttekalkulator. Her kan du også søke om bostøtte elektronisk. Søknaden registreres i din kommune/bydel og du tar kontakt der for nærmere informasjon eller spørsmål.

STUDENT OG ALENE MED BARN

Overgangsstønad

Er du enslig forelder for barn under åtte år, og midlertidig ute av stand til å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barn(a)? Da kan du i en periode ha rett på overgangsstønad fra NAV for å sikre deg inntekt. Når det yngste barnet har fylt ett år, må du være i yrkesrettet aktivitet for å ha rett til overgangsstønad. Dette betyr at du (som hovedregel) enten må være tilmeldt NAV som arbeidssøker, eller være i utdanning eller arbeid som utgjør minst 50% av full tid. Overgangsstønad kan du som hovedregel få i opptil tre år frem til det yngste barnet fyller åtte år. I tillegg kan det gis stønad opptil to måneder før fødselen. Hvis du er i nødvendig utdanning, kan du få stønad i to år ekstra. Dersom du har mottatt overgangsstønad i tre år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Utvidelsen under nødvendig utdanning gjelder bare frem til det yngste barnet fyller åtte år.

Full månedlig ytelse er kr. 20 902 før skatt. Overgangsstønaden blir redusert dersom månedsinntekten din før skatt overstiger kr. 4 654.

 

Barnebidrag/ bidragsforskudd

Den foreldre som ikke har barnet/barna under 18 år boende hos seg, skal betale barnebidrag. Det er barnet som har rett på bidrag, men forelderen som bor sammen med barnet som mottar pengene. Dersom den bidragspliktige ikke betaler bidraget, kan den som har omsorgen for barnet kreve bidraget forskuttert gjennom NAV lokalt. I tilfeller hvor farskapssak er under behandling, eller farskap ikke er oppgitt, gjelder også retten til forskuttering. Bidragsforskudd er avhengig av mottakers inntekt og barnets alder. I tillegg kan du som er alene med barn ha rett til utvidet barnetrygd, småbarnstillegg, tilleggsstønad og skolepenger. For mer informasjon om disse ytelsene kan du gå inn på denne veiviseren eller kontakte NAV lokalt eller på telefon 55 55 33 33. 

Kontantstøtte for student alene med barn

Kontantstøtte gis per barn, og reglene for tildeling er de samme enten barnet bor sammen med bare den ene eller med begge foreldre.

Kommunale tilleggsytelser

Som enslig forsørger kan du også ha rett til kommunale tilleggsytelser. Kontakt din kommune for mer informasjon om disse.

Denne informasjonen er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler om spørsmål vi ofte møter fra studenter. Vi tar sikte på at informasjonen hele tiden er ajourført, men vi tar forbehold om endringer i regelverket. Sist oppdatert 1. juli 2022.